Kvalitet och Miljö

» Företag » Kvalitet och Miljö

Affärsidé

PQR:s affärsidé är att med djup kunskap och spetskompetens, erbjuda konsulttjänster inom projektledning, energi-, miljö- och installationsteknik. Vi värdesätter goda relationer med våra kunder och strävar efter att erbjuda högsta kvalitet genom hela processen.

Hållbarhet

Allt arbete inom PQR kännetecknas av hög kvalitet och med framtiden som verklighet, därför integreras hållbarhetsfrågan i det dagliga arbetet. PQR arbetar med att kontinuerligt utvärdera arbetsmetoderna, för att på så vis kunna identifiera och implementera förbättringar i alla delar av vår verksamhet.

Kvalitetspolicy  

 • Det är med kvalitet och kunskap vi främst konkurrerar.
 • PQR skall stå för idéer och kreativitet och våra tjänster ska vara kvalificerade.
 • Vår målsättning är att skapa förtroende och förmedla hög kompetens.
 • Förtroende skapas genom att ge god service, bra råd samt genom att ansvarsfullt leverera de handlingar som krävs för en bra produkt.
 • Vi följer upprättade tidplaner och säkerställer resurser, så att vi kan efterleva dessa.
 • Vår verksamhet skall uppfylla ställda krav och utvecklas genom återkoppling och ständiga förbättringar.

   

Miljöpolicy

PQR skall:

 • Kontinuerligt utveckla vårt ledningssystem genom att skapa medvetenhet och delaktighet hos alla medarbetare.
 • Erbjuda kunden hållbara alternativ gällande val av material, systemutformning och arbetsmetoder genom kontinuerlig fortbildning av våra konsulter och samarbete med utvalda leverantörer.
 • Köpa ny datorutrustning och kontorsmaskiner först efter kontroll i organisationen efter oanvänd och för arbetsuppgiften ändamålsenlig maskinvara, vid utrangering rensas maskinvaran för återanvändning i annan regi eller för återvinning som elektronikskrot.
 • Så långt som möjligt välja använda transportmedel med låg miljöpåverkan vid resor i tjänsten, och välja resefria möten när det är möjligt.
 • Kontinuerligt byta ut organisationens tjänstebilar och företagsbilar mot mindre miljöpåverkande alternativ.
 • Med marginal följa lagar och andra krav i verksamheten.

 

Kvalitetsledningssystem

För att säkerställa vår kvalitetspolicy har PQR upprättat ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enl. SS-EN ISO 9001:2015. Vårt kvalitetsledningssystem hjälper oss med systematisk effektivisering av leveranser och tjänster till våra kunder. Verksamheten utvecklas genom ständig återkoppling och ständiga förbättringar. Det leder till ökad kundtillfredsställelse, större förtroende och högre kompetens.

PQR´s kvalitetsledningssystem genomsyrar samtliga delar av verksamheten, ställer tydliga krav och mål på hela organisationen. Nyckeltal och mätbarhet i samtliga uppdragsskeden säkerställer att avvikelser fångas upp så tidigt som möjligt.

 

Miljöledningssystem

För att säkerställa vår miljöpolicy har PQR upprättat ett miljöledningssystem som är certifierat enl. SS-EN ISO 14001:2015. Miljöledningssystemet är ett stöd för att systematiskt förbättra och effektivisera produktens och verksamhetens miljö- och resurspåverkan. Samtidigt hjälper det oss att kostnadseffektivt minska kunders miljöpåverkan och på så vis bidra till en bättre miljö. PQR skall långsiktigt verka för en minimerad användning av ändliga resurser och miljöpåverkande ämnen. PQR lägger stor vikt vid val av material och arbetsmetoder vid utformning av byggnader och dess tekniska system.

 

PQR-logo

Head Office
PQR Consult AB
Klostergatan 13
753 21 Uppsala, Sweden

Kontakta oss